Ochrana Osobných údajov - Happymove
  • Domov
  • Ochrana Osobných údajov

Ochrana Osobných údajov

Vyplnením formulára udeľujem ., v súlade so zákonom 18/2018 Z.z. O ochrane osobných údajov, súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním osobných údajov a informácií poskytnutých na základe tejto prihlášky. Súhlasím so snímaním ( fotografie a videá) môjho dieťaťa pri vykonávaní aktivít v rámci akcií Happymove o.z. a ich zverejňovanie na web stránke ako aj na propagačných materiáloch Happymove. Osobné údaje ako je meno a priezvisko dieťaťa a názov školy, ktoré dieťa momentálne navštevuje budú archivované po dobu nevyhnutnej archivácie podľa zákona O účtovníctve. Ostatné osobné údaje uvedené v prihláške budú vymazané do troch mesiacov od ukončenia členstva dieťaťa v Združení.

Spracúvanie vašich osobných údajov prebieha v súlade so zákonnými požiadavkami, čo znamená, že osobné údaje neuchovávame dlhšie, ako je nevyhnutné na účel spracúvania. Osobné údaje spracúvame buď na právnom základe – plnenie zmluvy alebo na základe vášho súhlasu potvrdením Všeobecných podmienok účasti na športových aktivitách. Tieto údaje spracúvame po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami, a po ukončení zmluvného vzťahu najviac po dobu 5 rokov.

Prečo spracúvame vaše osobné údaje? Na to, aby sme mohli vaše osobné údaje spracúvať v súlade so zákonom, je potrebné, aby sme mali vopred stanovený účel ich spracúvania. Nižšie uvádzame účely, na ktoré sú vaše osobné údaje získavané a ďalej spracúvané.

• Na poskytovanie našich služieb Vo väčšine prípadov je právnym dôvodom, na základe ktorého spracúvame vaše osobné údaje plnenie zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o sprostredkovaní služby prostredníctvom prihlasovacieho formulára na stránke www.happymove.sk alebo prostredníctvom e-mailovej komunikácie z e-mailovej adresy info@happymove.sk. Akceptáciou našich podmienok upravujúcich poskytovanie vami zvolenej služby, dochádza teda medzi nami k uzatvoreniu zmluvy.

• Na plnenie zákonných povinností Osobitné právne predpisy nám ako poskytovateľovi služieb môžu ukladať rôzne povinnosti, za účelom ktorých je nevyhnutné spracúvanie vašich osobných údajov. Napríklad v súlade s Občianskym zákonníkom a predpismi na úseku ochrany spotrebiteľa, spracúvame vaše osobné údaje i za účelom vybavenia prípadných reklamácii. Ďalším príkladom, kedy účelom spracúvania osobných údajov je plnenie zákonných povinností je zákon o účtovníctve, v zmysle ktorého sme povinní uchovávať určité údaje k plateným službám po dobu stanovenú v tomto zákone. Údaje, ktoré zhromažďujeme v rámci existujúcich služieb, nám pomáhajú pri vývoji nových služieb.

• Na poskytovanie prispôsobených služieb vrátane obsahu a reklám Na základe informácii od vás sme schopní pri poskytovaní našich služieb zabezpečiť to, aby vám bola poskytnutá služba šitá na „mieru“ vašim potrebám a preferenciám. Cieľom spracovania vašich osobných údajov je poskytnúť vám počas roka aj informácie o nových kurzoch, táboroch či iných aktivitách, ktoré pripravujeme, ktoré vám majú uľahčiť využívanie našich služieb a zabezpečenie účasti v nami organizovaných aktivitách. Aký je právny základ spracovania vašich osobných údajov v zmysle Zákona a Nariadenia? Zákonnosť spracúvania vašich osobných údajov je u nás odôvodnená nasledovnými právnymi základmi: V prevažnej miere spracúvame osobné údaje, nakoľko spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorú ste akceptáciou našich podmienok používania, s nami uzatvorili a nám umožňuje poskytnúť službu v potrebnej kvalite. Medzi ďalšie právne základy patrí plnenie našich zákonných povinností, vaše a naše oprávnené záujmy a váš súhlas so spracúvaním osobných údajov. Pokiaľ spracúvame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, tento súhlas ste oprávnený kedykoľvek odvolať.